Posts

The Kha Foundation, Dance workshop

MOVING FRAMES/FLOATING FRAMES a Dance Theater perambulation/ workshop by – The Kha Foundation & EKTA (Ensemble Kashmir Theatre Academy) Performers: Ainain Shafqut.Sheikh Baba Furqan Baba Hanan Junaid Ahmad Rather Raja Nisar Rah Raksha Kothari Shakir Gulzar Bhat Swasti Sharma Choreographer: Deepak Kurki Shivaswamy

Did you like this? Share it!

0 comments on “The Kha Foundation, Dance workshop

Leave Comment