Events

Goa Reloaded

Pradeep Naik | Viraj Naik | Shilpa Mayenkar Naik | Subodh Kerkar | Santosh Morajkar | Chaitali Morajkar | Aadhi Vishal | Harshada Sonak | Vitesh Naik | Siddharth Gosavi | Vijay Bhandare | Kedar Dhondu | Ramdas Gadekar | Sachin Naik | Shripad Gurav | Vaibhav Kitlekar Goa Re-loaded: Articulating the Regional within the National Regions play a great role […]
Read More

MY STORY

Participating Artist : Bini Roy | Kirti Chandak | B. Padma Reddy | Shah Mosmi H | T. Rathi Devi | Rituu A. Kamth | Ruchika Wason Singh | Sajitha R. Shankar Conceptualised by: T.K. Hareendran
Read More